IstorijaHistory

Preduzeće "Proizvodnja, razvoj i inženjering u metalurgiji" - Pyrkonit d.o.o. Smederevo u okviru svoje delatnosti nastavlja, u najvećoj meri, kontinuitet delatnosti koja se ostvarila u okviru Instituta za metalurgiju železare Smederevo. Ovo se pre svega odnosi na proizvodnju aluminotermijske smeše Pyrkonit (gr. Vatrena smeša). Masovna proizvodnja otpočela je 1993. godine, nakon višegodišnjih istraživanja koja su finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i nakon realizacije Programa koji je propisala Komisija ZJŽ, koji se odnosi na uvođenje u proizvodnju i eksploataciju AT-porcija domaće proizvodnje za zavarivanje šina u koloseku.Company "Production, development and engineering in metallurgy" - Pyrkonit Ltd. Smederevo, within its scope of activity, continues the activity that has been achieved within the Smederevo Iron and Steel Institute. This primarily relates to the production of an aluminothermic mixture - Pirkonit (from Greek: Fire mixture). Mass production was started in 1993 after several years of research, financed by the Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia, and after the implementation of the development Program by the Commission "Union of Yugoslav Railways", which refers to the introduction, production and exploitation of aluminothermic mixtures for the purposes of railway welding.
Nakon vlasničke reformacije Železare Smederevo 2003 godine proizvodnja je nastavljena na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, koristeći izvanredne mogućnosti ove naučno-obrazovne institucije u pogledu opremljenosti i sprovodjenja propisane tehnologije proizvodnje i kontrole kvaliteta. Do današnjeg dana proizvedeno je i ugrađeno u železničke, tramvajske i kranske koloseke oko 170.000 porcija. Po istoj tehnologiji urađen je veći broj porcija koje se koriste za zavarivanje čeličnih blokova, poprečnog preseka 120x180 mm za potrebe aluminijumskog kombinata, vratila i osovina za potrebe industrije, kao i betonsko-građevinskog gvožđa.After the ownership reform in Ironworks Smederevo in 2003, the production continued at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, using the extraordinary capabilities of this scientific and educational institution in terms of equipment and implementation of the prescribed production technology and quality control. To this day, it has been manufactured and installed in railway, tram and crane tracks around 170,000 portions. By the same technology, a large number of portions are used for welding of steel blocks, cross-section 120x180 mm, for the needs of aluminum plant (electrodes) and many others.
U međuvremenu, aktiviran je savremeni pogon, čiji kapacitet prelazi 2000 porcija, kalupa i pratećeg pribora za aluminotermijsko zavarivanje šina mesečno, za sve tipove i kvalitete železničkih, tramvajskih i kranskih šina, za sve svetski poznate postupke. zig aluminotermijske smese Na ovaj način, firma „Pyrkonit“ d.o.o. u svakom trenutku može da odgovori svim zahtevima korisnika AT porcija, kako u pogledu količina, tako i u pogledu kvaliteta. Proizvodnja AT smeše se odvija u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, na osnovu Rešenja QS1-0178, koje se odnosi na proizvodnju aluminotermijske mešavine pod komercijalnim nazivom Pyrkonit, sa pratećim delovima za zavarivanje železničkih šina. Žig i znak AT-smeše Pyrkonit zaštićen je u Saveznom zavodu za zaštitu žiga i znaka.In the meantime, a modern drive has been activated, with a capacity exceeding 2000 portions, molds and accessories for aluminum-welding of railways per month, for all types and qualities of railroad, tram and crane tracks, for all known world-wide procedures. zig aluminotermijske smese In this way, the company Pyrkonit Ltd. can respond to the all customer requirements for aluminothermic portions, both in terms of quantity and quality. The production of aluminothermic mixtures is carried out in accordance with the requirements of the standard JUS ISO 9001:2001 - Quality Management System, based on QS1-0178, which relates to the production of an aluminum compound under the commercial name Pyrkonit, with accompanying parts for welding rail tracks. The trademark and the sign of aluminothermic mixture Pyrkonit is protected by the Federal Institute for the Protection of Trademarks and Signs.
Opšte o Aluminotermijskom zavarivanjuAbout Aluminothermic welding

Aluminotermijski postupak zavarivanja je najčešće primenjeni postupak spajanja železnih, tramvajskih i kranskih šina. Za njegovo izvođenje koriste se aluminotermijska smeša visoke kalorične vrednosti, preko 3000 kJ/kg, koja predstavlja mehaničku mešavinu specijalno pripremljenih železnih oksida i Al praha, različitih dodataka i mikrododataka. Uopšte uzev, prednosti ovog postupka zavarivanja u odnosu na druge postupke su sledeće:

• Postupak omogućava usaglašavanje hemijskih, strukturnih i mehaničkih osobina zavarenog spoja sa osobinama osnovnog materijala,
• Ovim postupkom ostavruje se veoma kompaktan i homogen neraskidiv spoj po celom poprečnom preseku krajeva koji se zavaruju,
• Geometrija zavarenog spoja je bresprekorna,
• Oprema za izvođenje ovog postupka je jednostavnije konstrukcije, za višekratnu je upotrebu i laka je za rukovanje i manipulaciju.

Za njegovo korišćenje nije potrebna energija spolja. Energija koja se oslobađa egzotermnom reakcijom nakon aktiviranja AT smeše, dovoljna je za zagrevanje i topljenje delova elemenata koji se zavaruju, a visoka čistoća komponenti, dodataka i mikrododataka, njihov međusobni odnos, kao i specijalna tehnologija izrade AT smeše, garantuju ostvarivanje zahtevanog kvaliteta zavarenog spoja. Kalupovi sa ulivnim sistemima tako su projektovani da obezbeđuju ravnomerno odvođenje toplote, čime se postiže odgovarajuća struktura zavarenog spoja. Za projektovanje sastava At smeše, odnosno određivanje recepture, koja je fleksibilna i zavisi od zahteva kupca, koristi se matematički model (više o modelu možete naći u časopisu Metallurgical and material engineering). Kupac treba da definiše tip i kvalitet šine ili delova koji se zavaruju (hemijski sastav, statička čvrstoća. Žilavost, tvrdoća, dinamička čvrstoća, struktura, poprečni presek elementa koji se vari itd.). Na osnovu ovih karakteristika, koje predstavljaju ulazne parametre modela, dobijaju se veoma brzo i pouzdano izlazni podaci: kvalitativno-kvantitativni odnos komponenti, dodataka i mikrododataka koji čine AT smešu (receptura), toplotni bilans procesa, temperature reakcije, temperatura metala pri izlivanju, optimalna količina metala za ispunu šava i nadvara i dr., za zadate uslove. Adekvatnost dobijenih parametara proverava se eksperimentalno laboratorijskim ispitivanjim na radionički urađenim zavarima. Nakon postizanja zadatih vrednosti daje se nalog za proizvodnju.
Aluminothermic welding is the most commonly used method of joining railway, tram and crane tracks. This welding procedure uses an aluminothermic mixture with the high calorific value (over 3000 kJ/kg), which is specially prepared by mechanically mixing the iron oxides and aluminum powder, various additives and micro supplements. In general, the benefits of this welding procedure in relation to other procedures are as follows: • The process enables the homogenization of the chemical, structural and mechanical properties of the welded joint with the properties of the basic material, • This procedure leaves a very compact and homogeneous unbreakable compound along the entire cross-section of the welding ends, • The geometry of the welded joint is impeccable, • Equipment for carrying out this procedure is simple, it is reusable and easy to handle and manipulate. The aluminothermic welding procedure does not require external energy; the energy released by the exothermic reaction after the activation of the aluminothermic mixture is sufficient to heat and melt the parts. The high purity of the components, the additives and micro supplements, their mutual chemical relationship, as well as the special technology of making the aluminothermic mixture, are guarantee for the required quality of the welded joint. Molds are designed to provide uniform heat dissipation, achieving the appropriate structure of the welded joint. For the mixture composition design (recipe), which is flexible and itself depends on the buyer needs, the internal mathematical model was created and used (for more information about the model see the Article at Metallurgical and Material Engineering journal Metallurgical and material engineering). The buyer should define the type and quality of the rails or parts that are welded (chemical composition, static strength, toughness, hardness, dynamic strength, structure, cross-section etc.). Based on these characteristics, which represent the input parameters of the model, very fast and reliable output data are obtained referring to the quality of the welded joints. The adequacy of the obtained parameters is analyzed experimentally by the accredited laboratory testing.